Oferta dla klientów indywidualnych

W ramach pomocy prawnej Kancelaria oferuje m. in.:

  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych;
  • opracowywanie pisemnych opinii prawnych;
  • przygotowywanie projektów umów;
  • reprezentowanie w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed urzędami państwowymi i samorządowymi.

Kancelaria pomaga Klientom indywidualnym m. in. w następujących sprawach:    

1/  dochodzenie odszkodowań:

a/ w związku z utratą zdrowia lub życia:

- w wyniku  błędów medycznych,

- w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych;

b/ w innych przypadkach na podstawie zawartych umów ubezpieczenia;

2/ sprawy związane z:

a/  roszczeniami wynikającymi z umów, w tym odzyskanie należności;

b/ uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym m. in.:

- zniesienie współwłasności nieruchomości,

- zasiedzenie nieruchomości;

3/ sprawy rodzinne – w tym m. in. rozwód i separacja, alimenty, podział wspólnego;

4/ sprawy administracyjne, w tym podatkowe  -  weryfikacja decyzji, sporządzanie odwołań do organów drugiej instancji oraz skarg do sądów administracyjnych,

5/  sprawy karne – reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego jako pełnomocnik w postępowaniu karnym,

6/  sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia;

7/  sprawy pracownicze – w tym przede wszystkim dotyczące: przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, należnego wynagrodzenie za pracę, odpraw, odszkodowań, w tym odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy;

8/  uzyskanie emerytury, renty lub innego świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych;

9/  sprawy dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne żądanych przez ZUS i KRUS.